Polityka środowiskowa

Mając na uwadze poszanowanie środowiska naturalnego firma
Kogeneracja Zachód świadomie podjęła działania w sferze organizacji
i zarządzania środowiskowego. Zarządzanie środowiskowe, prowadzone
zgodnie z normą ISO 14001:2004 oraz innymi przepisami traktujemy
jako jeden z priorytetów zarządzania firmą.

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów środowiskowych
oraz oceny ich parametrów. Parametry te staramy się poprawiać, rokrocznie wyznaczając
i realizując adekwatne cele środowiskowe. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań
prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej
przez nas działalności, jak również do spełniania wymogów dotyczących ochrony
środowiska precyzowanych przez klientów.
Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem oparte na modelu
zrównoważonego rozwoju prowadzonego z myślą o przyszłych pokoleniach. 

 W celu realizacji niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne: 

 • Minimalizowanie ilości zanieczyszczeń w ściekach i emitowanych do powietrza, 
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami, odpadami i energią, 
 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie
  z wymaganiami normy ISO 14001. 

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez: 

 • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej pracowników, 
 • Stosowanie w procesie produkcyjnym surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych i zakupywanie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko, 
 • Planowanie i realizację działań zapobiegających wystąpieniu awarii oraz zapobiegających skutkom potencjalnych awarii dla środowiska, 
 • Stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w planowaniu rozwoju firmy, 
 • Informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście ochrony środowiska. 

Niniejsza polityka środowiskowa oraz procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania
są znane i stosowane przez wszystkich pracowników firmy.
Za realizację niniejszej polityki odpowiedzialny jestem osobiście, deklaruję również zapewnienie
zasobów niezbędnych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.