Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd oraz Pracowników 
Kogeneracja Zachód uwzględniają realizację celów w zakresie
zrównoważonego rozwoju otoczenia w którym działamy. 

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Kogeneracja Zachód
Przy planowaniu i realizacji zadań Kogeneracja Zachód, bierze pod uwagę ich oddziaływanie
na sferę ekonomiczną, ekologiczną i społeczną w perspektywie długofalowej. 

Celem polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Kogeneracja Zachód jest zapewnienie
obecnemu i przyszłym pokoleniom sprawiedliwego dostępu do zasobów naturalnych. 

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Spółki i jego tempa, Kogeneracja Zachód
współpracuje ze społecznością lokalną oraz organizacjami zajmującymi się zagadnieniem
zrównoważonego rozwoju. 

Kogeneracja Zachód w swojej działalności promuje rozwiązania technologiczne, które uwzględniają
ochronę środowiska naturalnego. 

Firma Kogeneracja Zachód komunikuje cele i wyniki swoich działań w zakresie zrównoważonego
rozwoju, tak aby wszelkie zainteresowane strony miały do nich dostęp.