Obowiązek przyłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczej

Wraz z początkiem 2020 roku wszedł w życie obowiązek przyłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Uwaga – zmiana przepisów! Od dnia 1 stycznia 2020 roku nowobudowane obiekty mają obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Nowelizacją ustawy prawo ochrony środowiska i niektórych innych ustaw z 16.10.2019 r. dokonano zmian przepisów prawa budowlanego mającej istotny wpływ dla osób zamierzających wznieść nowy obiekt budowlany. Tak zwana „ustawa antykopciuchowa” zakłada obowiązek podłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt. 10) ustawy Prawo budowlane, projektant budynku lub inwestor mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą odpowiedzialności karnej. W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

W Białogardzie oraz Szamotułach działają zbudowane przez Grupę Kogeneracja Zachód SA sieci ciepłownicze obejmujące swoim zasięgiem znaczne części miasta. Pozwala to na skierowanie zapytania o możliwość przyłączenia. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć stosowne zapytanie, którego wzory znajdują się na stronach internetowych naszych elektrociepłowni. Potwierdzenie warunków przyłączenia lub odmowa ich wydania będzie stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, bez której taka decyzja nie będzie mogła zostać wydana.