parallax background

Polityka środowiskowa

Kogeneracja Zachód podejmuje działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskowego mając za cel aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.


Realizowane działania prowadzone zgodnie z normą ISO 14001:2004 oraz innymi przepisami, które traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką.

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących czynników środowiskowych oraz oceny ich wartości. Parametry te analizujemy, rokrocznie wyznaczając i realizując wyznaczone cele środowiskowe. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, jak również do spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska oczekiwanych przez naszych Klientów.

W swoich działaniach biznesowych kierujemy się zasadą harmonijnego współistnienia ze środowiskiem opierając się na modelu zrównoważonego rozwoju prowadzonego z myślą o przyszłych pokoleniach.

W celu realizacji polityki środowiskowej realizujemy cele strategiczne:

minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i ścieków,

prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami, odpadami i energią,

doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.

Politykę środowiskową realizujemy poprzez:

podnoszenie kwalifikacji i świadomości ekologicznej pracowników,

stosowanie w procesie produkcyjnym surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

doskonalenie procesów produkcyjnych i zakupywanie nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko,

planowanie i realizację działań zapobiegających wystąpieniu awarii oraz zapobiegających skutkom potencjalnych awarii dla środowiska,

stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w planowaniu rozwoju firmy,

informowanie wszystkich zainteresowanych stron o naszej działalności w kontekście ochrony środowiska.

Projekty unijne