parallax background

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd oraz Pracowników spółki Kogeneracja Zachód uwzględniają realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni, w której realizujemy działalność.


Przy planowaniu i realizacji działań biznesowych Kogeneracja Zachód bierze pod uwagę ich oddziaływanie na sferę ekonomiczną, ekologiczną i społeczną w perspektywie długofalowej.

Swoimi działaniami wpisujemy się w rozwój lokalnej energetyki rozproszonej, aktywnie działając na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów zarządzania gridami energetycznymi.

Celem polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Spółkę jest zapewnienie obecnemu i przyszłym pokoleniom sprawiedliwego dostępu do zasobów naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ekologii.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Spółki, Kogeneracja Zachód współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. W lokalizacjach, w których realizujemy działalność instalujemy profesjonalne czujniki pomiaru pyłów zawieszonych, których ogólnodostępne odczyty pomagają w budowaniu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

Kogeneracja Zachód w swojej działalności promuje rozwiązania technologiczne, które uwzględniają ochronę środowiska naturalnego i ekologię. Spółka komunikuje cele i wyniki swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby wszelkie zainteresowane strony miały do nich dostęp.

Projekty unijne