parallax background

Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej w Szamotułach w celu wykorzystania energii z wysokosprawnej kogeneracji

18-12-2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.6.2 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że Kogeneracja Zachód S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej w Szamotułach w celu wykorzystania energii z wysokosprawnej kogeneracji”. Realizacja projektu następuje w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania mocy elektrociepłowni EC-2 w Szamotułach przy ul. Curie Skłodowskiej, która została zmodernizowana poprzez zainstalowanie nowego agregatu kogeneracyjnego o zwiększonej mocy cieplnej do 650 kWt. Obecnie moc nowej jednostki kogeneracyjnej jest wykorzystywana w 50%. W celu wykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej wysokosprawnej kogeneracji konieczne jest wybudowanie sieci, do której będą przyłączeni nowi odbiorcy. Wszystkie odcinki sieci będą wykonane w technologii rur preizolowanych. Łączna długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 4,26 km.

Całkowity koszt realizacji: 8 610 000,00 zł
Dofinansowanie: 5 270 000,00 zł

Jednocześnie Kogeneracja Zachód S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/